Medlemsbetingelser

 

Medlemsbetingelser for medlemmer av Trysil Helse og Trening (THT).

1. MEDLEMSKAP PÅ THT

1.1 Aldersgrense for medlemskap er 15 år (det året man fyller 15). Personer som har fylt 13 år og startet på ungdomsskolen kan inngå medlemskap, men han/hun må alltid trene sammen med en foresatt eller verge frem til det året man fyller 15.
1.2 Medlemskap hos THT kan søkes av myndige personer som ikke skylder penger fra tidligere medlemskap. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med THT, dersom en foresatt inngår avtale på vedkommende sine vegne.
1.3 Medlemskapet gjelder fra og med dato for innmelding. Det er ingen bindingstid, men medlemskapet fornyes automatisk.
1.4 Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras en annen person uten godkjenning av administrasjonen. Ved overdragelse av medlemskapet vil det nye medlemmet bli belastet med et administrasjonsgebyr.
1.5 Medlemmets personlige medlemskort fungerer også som nøkkelkort til senteret. Når senteret er ubemannet har medlemmet adgang til senteret ved å trekke kortet sitt ved inngangsdøren. Kortet er høyst personlig og skal aldri lånes ut eller benyttes av andre enn eier av medlemskapet. Tap av kort skal meldes THT. Nytt kort koster kr. 100,-
1.6 Trening skjer på eget ansvar. THT anbefaler at trening utenfor bemanningsperioden skjer i følge med andre. Foreldre er ansvarlige for medbrakte barn.

2. BETALING

2.1 Medlemmet eller den personen som i medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvaret for medlemmet, skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. THT sin gjeldende prisliste.
2.2 Månedsavgiften forfaller løpende den 20. i hver måned, med unntak ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder (Punkt 2.3). Betalingen skjer på forskudd. Dvs. at faktura med forfall 20. april gjelder for trening i mai mnd.
2.3 Første avdrag betales når man inngår medlemskap. Avhengig av når i måneden man starter vil første trekket kunne være noe høyere enn månedsavgiften. Grunnen til dette er at man betaler på forskudd for kommende måned, samt betaler for resterende del av påbegynt måned. I tillegg tilkommer innmeldingsgebyr.
2.4 Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingsfristene.
2.5 Medlemmet er selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk (avtalegiro) av avtalt månedlig beløp. Medlemmet er selv ansvarlig for at betalingen utføres innen betalingsfristens utløp (den 20. hver mnd.). Ønsker medlemmet faktura tilsendt kan dette gjøres per post. Har du registrert digipost, blir fakturaen automatisk sendt dit. Vær oppmerksom på at ved tilsendt faktura tilkommer det et fakturagebyr på 59 kr. Du unngår fakturagebyr ved inngåelse av avtalegiro.
2.6 Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til tredjepart for videre purring og eventuell videre overføring til inkasso. Ved forsinket betaling kan THT kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling m.fl.
2.7 Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan THT utestenge medlemmet til pengene er registrert innbetalt.

3. MEDLEMMET

3.1 Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
3.2 Medlemmet skal enten ha en gjennomgang av senterets apparater sammen med en av senterets instruktører (gratis veiledningstime ved innmelding), eller selv ha erfaring/kompetanse når det gjelder trening.
3.3 Medlemmet plikter å
• Følge de regler og retningslinjer (inkludert trivselsregler og medlemsbetingelser) som til en hver tid er gjeldende på THT.
• Informere om endringer som vedrører medlemskapet, herunder endring av kontaktopplysninger.
• Informere THT om forhold som gir rett på eller endrer medlemmets rett til rabatt på månedsavgift eller annen medlemsfordel. THT vil kunne kreve at medlemmet fremviser dokumentasjon på forhold som gir rett til rabatter eller annen fordel.
3.4 Medlemskortet skal registreres på bookingterminalen på skranken ved ankomst på senteret.
3.5 Medlemmet har ikke tillatelse til å slippe inn andre på senteret (med mindre det er gjort konkrete skriftlige avtaler om dette over mail).

4. PERSONOPPLYSNINGER

4.1 THT behandler personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og sikkerhetskravene i personopplysningsforskriften.
4.2 Informasjon om vår behandling av opplysninger om medlemmet skal være tydelig og lett tilgjengelig, slik at medlemmet har god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene. Ved innmelding signerer medlemmet personvernerklæringen vår. Kopi av denne finnes på vår hjemmeside.

5. FRYS AV MEDLEMSKAP

5.1 Medlemmet kan fryse medlemskapet sitt på THT i opptil 3 måneder pr. kalenderår.
5.2 Frys skal skje skriftlig via kontakt@trysilhelseogtrening.no eller ved personlig oppmøte på senteret innen den 6. i måneden før ønsket frys-måned. Dvs. at hvis medlemmet ønsker å fryse medlemskapet sitt i juni måned, må dette registreres før 6. mai.

6. OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSAVTALEN

6.1 Oppsigelse skal skje skriftlig via kontakt@trysilhelseogtrening.no eller ved personlig oppmøte på senteret.
6.2 Oppsigelsestiden er 1 måned, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Unntaket er hvis du gir beskjed før den 6. i måneden. Da rekker vi å stoppe forskuddsbetalingen for neste måned, og medlemskapet kan avsluttes ved endt måned. Å slette avtalegiroen gjelder ikke som oppsigelse, man vil da få tilsendt faktura med fakturagebyr.
6.3 THT har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer THT antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles til medlemmet. Endringer i prisen tilsvarende økning i konsumprisindeksen trenger ikke varsles.

7. TRENINSGSENTERET

7.1 THT vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
7.2 THT fraskriver seg ethvert ansvar for tap og/eller skade på person eller gjenstand som oppstår under eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler. Dette med mindre senteret har opptrådd uaktsomt.
7.3 THT kan holde stengt, redusere åpningstider eller variere innholdet av treningstimer og treningstilbud i perioder der dette er nødvendig.
7.4 THT er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold som er utenfor THT sin kontroll og som THT ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).
7.5 THT sine treningslokaler og fellesområder er kameraovervåket.

8. TRIVSELSREGLER

8.1 Følgende trivselsregler er gjeldende hos THT:
• Rydd alltid opp etter deg
• Tørk av treningsutstyret etter bruk med egnede produkter og papir.
• Kast papir og søppel i søppeldunkene
• La andre benytte apparatene når du har pause.
• Kle deg funksjonelt og ta hensyn til andre. Tren med rene treningssko – utesko skal tas av ved inngangsdøren.
• Skap som medlemmet benytter skal tømmes før man forlater senteret. Vi åpner skap som har vært låst over natten
• Det skal ikke nytes alkohol på treningssenteret og du skal ikke trene i alkoholpåvirket tilstand.
• Ved eventuell filming eller fotografering under trening må personer som filmes/fotograferes godkjenne dette.

9. ANTIDOPING NORGE

9.1 THT har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.
9.2 Ved signering av denne medlemsavtalen akseptere medlemmet å være kjent med THT sine antidopingregler og innrette seg deretter.
9.3 THT vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne utføre dopingkontroll og på oppfordring be medlemmet samtykke i å la seg teste for dopingpreparater. Dersom medlemmet tester positivt på eventuell test, eller ikke samtykker i å la seg teste, vil THT kunne si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning.
9.4 Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på Trysil Helse & Trening kan bli politianmeldt.

THT har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp avtalen med medlemmer med umiddelbar virkning, dersom medlemmet ikke overholder medlemsbetingelsene.