Medlemsbetingelser

Vilkår og betingelser for medlemmer av Trysil Helse og Trening

Velkommen som kunde!
Under følger en standard treningskontrakt som er vanlig å bruke ved treningssenter.

1. ELEKTRONISK KORT FOR ÅPNING AV DØR OG REGISTRERING
- Kortet er høyst personlig og skal aldri lånes ut eller benyttes av andre enn eier av medlemskapet. Dette gjelder også innad i familie.
- THT foretar adgangskontroll ved loggføring, kameraovervåking samt uanmeldte stikkontroller. Ved misbruk eller mistanke om misbruk vil THT gi en muntlig eller skriftlig advarsel. THT vil utestenge medlemmer permanent med umiddelbar virking dersom misbruket vedvarer.
- Tap av kort skal meldes THT så fort som mulig. Nytt kort koster kr. 100,-

2. AVTALEGIRO/OPPSIGELSE
- Medlemskapet fornyes automatisk. Det er ingen bindingstid, men så fremt medlemskapet ikke sies opp innen fakturering for neste periode (den 6. i måneden) forlenges medlemskapet med ytterligere en måned. Oppsigelse må skje skriftlig på mail eller ved oppmøte på senteret.
- Betalingsvilkår. Kortavgift betales ved innmelding. Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket fra konto gjennom AvtaleGiro ca 20. hver måned. Det er medlemmets ansvar at fullmakt på AvtaleGiro opprettes, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er i orden til enhver tid, og evt sletting av denne påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser. Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Det påløper fakturagebyr hvis AvtaleGiro-fullmakten ikke er registrert godkjent på innsendelsesdato.

- Manglende betaling. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret utestenge medlemmet til pengene er registrert innbetalt.

3. MEDLEMMET
- Plikter å følge de retningslinjer som er beskrevet på oppslag ved Trysil Helse og Trening.
- Plikter å melde fra om adresseendring, endring av navn, kontonr o.l.
- Det sendes ut papirfaktura inntil avtalegiro er trådt i kraft.
- Ved eventuelt filming eller fotografering under trening, må personer som vises godkjenne dette.
- Du kan bli medlem det året du fyller 15.

4. TRENINGSSENTERET
- Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og/eller skader på person eller gjenstand som oppstår under eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler. Dette med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
- Fraskriver seg ansvar for evt. Informasjon som ikke mottas av medlemmet grunnet utdatert kontaktinformasjon. (f.eks. adresse, telefon, e-post etc)
- Forbeholder seg retten til å overdra faktura til tredjepart ved innfordring av utestående betalinger.
- Forbeholder seg retten til å sette enkelte apparater midlertidig ute av drift pga. feil eller service.
- Kan holde stengt, redusere åpningstider eller variere i innhold av treningstimer i perioder der dette er nødvendig.

5. PERSONOPPLYSNINGER
- THT behandler personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og sikkerhetskravene i personopplysningsforskriften.
- Ved godkjenning og signering av denne kontrakten samtykkes det i at lokalene blir kameraovervåket.

6. TRIVSELSREGLER
- Tørk av treningsutstyret etter bruk med egnede produkter og papir.
- Kast papir og søppel i søppeldunkene
- La andre benytte apparatene når du har pause og rydd tilbake utstyret du har brukt under treningen.
- Kle deg funksjonelt, og ta hensyn til andre
- Det skal ikke nytes alkohol i senteret
- Doping. Bruk/kjøp/salg av doping eller mistanke om dette er oppsigelsesgrunn.
- Vi åpner skap som har vært låst over natten

7. ANTIDOPING NORGE
- Trysil Helse & Trening har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.
- Som medlem av Trysil Helse & Trening tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Trysil Helse & Trening rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.
- Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no
- Trysil Helse & Trening har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.
- Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Trysil Helse & Trening har anledning til å heve treningsavtalen.
Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på Trysil Helse & Trening kan bli politianmeldt.